Pour ou peut ton trouver du viagra des raisons scientifiques mais aussi financières. Certains, cialis prix pharmacie maroc d ailleurs, ne voient pas de réel changement. Il rayonne prix viagra pharmacie lyon , relate Nathalie Lemaistre. Je suis lasix prix la pionnière de la famille , m a-t-elle dit. Almirall avance le viagra pour femme est il efficace 5 000. Avant, viagra en allemagne les citoyens faisaient confiance a priori. Neveu voltaren en suisse dans un réquisitoire guerrier. Tant qu acheter du viagra pour femme ils sont là, son sourire ne s estompe pas. Un prix d'une boite de cialis 20mg test à 8 euros, ultra-rapide. Les cialis vente belgique cinq prévenus encourent jusqu à cinq ans de prison. A pourquoi les hommes chauves prennent ils du viagra savoir une citation directe pour tromperie aggravée . Autant de flagyl pour tortue problèmes nouveaux ou jusque-là occultés. « La levitra en pharmacie sans ordonnance plupart des études vont dans ce sens. L levitra boite autre est en cavale. Mais avis site de vente viagra le naufrage spirituel n est pas inéluctable. Certaines pharmacies prix levitra pharmacie lyon ne veulent pas nous servir. On prix de yasmin donne la santé aux mutuelles. La generique viagra livraison rapide question de l interdiction reste posée. Des priligy quel prix effets indésirables graves ont été observés. De achat cialis en france même, la liberté est un terme vague. Vous semble-t-il site recommandé pour cialis un bon candidat ? Je ne connais pas M. Le vaccin cialis commande par telephone contre la grippe se compose de trois souches. Il peut t on acheter du viagra sans ordonnance est 22 heures. Les membres viagra pour mon copain de ma famille ne se soulagent pas ainsi. Et semble quel est le meilleur viagra cialis ou levitra séduire de plus en plus pour cette raison. Le générique pour cialis week-end, on a envie de se lâcher. Il n achat en ligne cialis 5mg en va pas de même des consultations. Cette viagra effet sur l'homme alliance bat en brèche certaines idées reçues. Mais le viagra sans ordonnance en suisse manteau était transparent. On manque pharmacie en ligne fiable pour viagra déjà de lits, rappelle le docteur Prudhomme. On y viagra a effet rapide décrit des situations à risques. La viagra acheter suisse mesure connue, cela pourrait venir. Une cialis 20mg pas chere nouvelle loi de santé publique sera votée en 2014. Le acheter du nolvadex procès devait se tenir en janvier. Il fut meilleur site pour le viagra retiré du marché mondial en 1961. Guérir acheter du priligy en france plus de personnes.

Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /index.php(4) : assert code(1) : eval()'d code:1) in /libraries/joomla/session/session.php on line 654

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /index.php(4) : assert code(1) : eval()'d code:1) in /libraries/joomla/session/session.php on line 654
Statut szkoły - SMD - Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa

STATUT SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W DROSZKOWIE

§1

1.Nazwa szkoły brzmi: SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DROSZKOWIE zwana dalej "szkołą".

2.Szkoła zlokalizowana jest we wsi Droszków. ul. Dębowa 6. 66-003 Zabór. pow. zielonogórski, woj. lubuskie.

3.Szkoła jest sześcioletnia z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym.

§2

1.Organem prowadzącym Społeczną Szkołę Podstawową w Droszkowie jest Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa z siedzibą: Droszków, ul. Dębowa 6 , 66-003 Zabór.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty. Szkoła podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego (Gminę Zabór).

3.Statut jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność szkoły. Tworzone na jego podstawie regulaminy nie mogą być sprzeczne z zawartymi w nim postanowieniami, a także powtarzać kwestii rozstrzygniętych w statucie.

4.Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

a)uchwalanie statutu szkoły;

b)możliwość występowania do Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp.

z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole (wnioski te mają, dla Lubuskiego Kuratora Oświaty charakter wiążący);

c)ocenianie sytuacji oraz stanu szkoły i występowanie z wnioskami do dyrektora w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych;

d)wspieranie działalności statutowej szkoły poprzez gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek oraz innych źródeł;

e)zatwierdzanie arkusza organizacyjnego;

5.Organ prowadzący, na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, przedstawicieli rodziców i społeczności uczniowskiej może nadać Szkole imię.

§3

1.Ustalona nazwa będzie używana przez szkołę w pełnym brzmieniu.

2.Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§4

CELE I ZADANIA SZKOŁY

I Celem szkoły jest:

1.Zapewnić jednolity i konsekwentny styl wychowania;

2.Propagować zdrowy tryb życia;

3.Kształtować umiejętność dostosowania się ucznia do zmieniającej się rzeczywistości;

4.Wspierać wszystkich uczniów w pełnym rozwoju ich talentów;

5.Pielęgnować tradycje narodowe, regionalne i lokalne;

6.Kreować właściwe postawy moralne i etyczne sprzyjające wychowaniu dobrego i wrażliwego człowieka;

7.Wspierać twórcze inicjatywy;

8.Podtrzymywać tożsamość narodowa i religijną.

9.Działać na rzecz społeczności lokalnej między innymi poprzez wyjście z organizowanymi zajęciami również do dzieci i młodzieży pozaszkolnej.

II Zadania szkoły to:

1.Zapewnienie możliwości nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwaniu się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia.

2.Rozwijanie poznawczych możliwości uczniów, tak aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata.

3.Rozwijanie i przekształcanie spontanicznej motywacji poznawczej w motywacje świadoma. przygotowywać do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego.

4.Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze.

5.Umacnianie wiary dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów.

6.Rozwijanie zdolności odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz. postaci historycznych od fantastycznych.

7.Kształtowanie potrzeb i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną wyrabiać czujność wobec zagrożenia dla zdrowa a fizycznego, psychicznego i duchowego.

8. Rozwijanie umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego i społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu.

9.Umacnianie poczucia tożsamości kulturowej, etnicznej i narodowej.

10.Stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej.

11.Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz, zachowań prozdrowotnych.

12. Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną.

13.Uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka i troszczenie się o zapewnienie mu równych szans.

14.Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.

15. Stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci.

§5

1.Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przez szkole uzależniony jest od wieku uczniów. potrzeb środowiskowych i jest realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami

2.Indywidualna opieka nad uczniami jest realizowana:

a)poprzez udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, która obejmuje takie formy działań jak zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjne i inne;

b)w stosunku do uczniów niepełnosprawnych w sposób zgodny z zaleceniami określonymi przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnie specjalistyczną albo lekarza specjalistę;

§6

TWORZENIE INTEGRACYJNEGO SYSTEMU WIEDZY;

1.Dla integracji wiedzy nauczanej w szkole wprowadza się kształcenie zintegrowane (w kl. I-III).

2.Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:

a)szkolny zestaw programów nauczania. który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego uwzględniając wymiar wychowawczy;

b)program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym jest realizowany przez wszystkich nauczycieli;

3.Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczy szkoły powinny tworzyć spójną całość. Przygotowanie i realizacja tych programów są zadaniem całej szkoły

i każdego nauczyciela.

4.Program wychowawczy szkoły uchwala Rada Pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.

§7

SYSTEM OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA:

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE:

a)jest ocenianiem wspierającym mierzącym wzrost wiedzy ucznia:

b)uświadamia stopień opanowania wiadomości i umiejętności (wskazując uczniowi, co osiągnął, co zrobił dobrze, ile potrafi, jego postępy, trudności, uzdolnienia);

c)wdraża do systematycznej pracy;

d)daje informacje nauczycielom o efektywności stosowanych metod i organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej ;

e)nauczyciel określa szczegółowe wymagania edukacyjne, określa sposoby sprawdzania i kryteria oceniania osiągnięć ucznia;

§8

FORMY OPIEKI I POMOCY UCZNIOM.

Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych. rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie poprzez:

1.Objęcie szczególną opieką uczniów niepełnosprawnych podczas zajęć:

a)likwidowanie barier psychicznych;

b)pomoc w pokonywaniu trudności na terenie szkoły;

2.Pomoc w nauce (zajęcia dodatkowe).

3.Kierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozmowy z psychologiem, pedagogiem).

4.Rozmowy z rodzicami dziecka:

a)przekazywanie wskazówek i rad dla rodziców;

b)pomoc w załatwianiu formalności;

c)przedstawienie różnych ofert instytucji powołanych do świadczenia pomocy (poradnie rodzinne. psychologiczno-pedagogiczne i inne);

§9

SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE Z PORA DNIAMI PSYCHOLOGICZNO--PEDAGOGICZNYMI ORAZ Z INNYMI INSTYTUCJAMI ŚWIADCZĄCYMI PORADNICTWO I SPECJALISTYCZNA POMOC DZIECIOM I RODZICOM

§10

ZASADY I FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA SZKOŁY Z RODZICAMI (PRAWNYMI OPIEKUNAMI) W ZAKRESIE NAUCZANIA, WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI:

Formy tego współdziałania realizuje się przez

1.Stały kontakt wychowawcy klasy z rodzicami i zapoznanie.

a)z celami i zadaniami szkoły;

b)z zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi klasy;

c)z etapami kształcenia;

d)z postępami, sposobami rozwiązywania trudności w szkole, w nauce i zachowaniu;

2.Organizowanie stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji i spostrzeżeń oraz dyskusji na tematy wychowawcze. Terminy tych spotkań na dany rok szkolny podają wychowawcy klas na pierwszym spotkaniu z rodzicami.

3.Zapraszanie na spotkania pedagoga, psychologa, policjanta i innych w miarę potrzeb.

4.Organizowanie przez szkołę "DNI OTWARTYCH" oraz innych imprez okolicznościowych.

5.Włączenie rodziców w organizację imprez szkolnych.

§11

ORGANY SZKOŁY:

Organami szkoły są:

I. Dyrektor szkoły

a)Dyrektora Szkoły powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia,

b)Powołanie odbywa się na podstawie konkursu na 4 letnią kadencje

c)Nadzór nad pracą Dyrektora sprawuje Zarząd Stowarzyszenia

d)Dyrektor kieruje działalnością Szkoły, realizuje jej cele Statutowe i reprezentuje ją na zewnątrz, a ponadto:

1. opracowuje i przedstawia Zarządowi Stowarzyszenia do zatwierdzenia:

1.1. uchwalany przez Rade Pedagogiczną plan pracy szkoły

1.2. szkolny plan nauczania

1.3. strukturę organizacyjną szkoły

1.4. plan finansowy na dany rok szkolny

1.5. semestralne merytoryczne sprawozdania z działalności

1.6. miesięczne sprawozdania finansowe

2. sprawuje nadzór pedagogiczny

3. organizuje nabór uczniów w oparciu o kryteria uzgodnione z Zarządem Stowarzyszenia

4. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonicznego rozwoju psychicznego poprzez działanie prozdrowotne

5. odpowiada za właściwe sporządzanie i przechowywanie dokumentacji szkoły oraz zabezpieczenie mienia.

6. realizuje uchwały organów szkoły podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących

7. opracowuje organizację szkoły

8. ustala tygodniowy rozkład zajęć

e)Dyrektor na mocy upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia i przyjętych procedur zatrudnia i zwalnia pracowników Szkoły. Zawiera i rozwiązuje inne umowy niezbędne do funkcjonowania placówki a ponadto:

1. dysponuje przyznanymi zgodnie z planem finansowym przez Zarząd, środkami finansowymi na działalność szkoły.

2. podejmuje decyzje o nagradzaniu i karaniu pracowników Szkoły

f)Dyrektor może w drodze decyzji administracyjnej skreślić ucznia z listy uczniów Szkoły.

g)Decyzja o skreśleniu z listy uczniów musi być poprzedzona uchwałą Rady Pedagogicznej.

h)Dyrektor oraz Zarząd Stowarzyszenia jest powiadamiany i ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach rodziców zorganizowanych przez wychowawców lub organy szkoły.

i)Dyrektor ustala i podaje na tablicy ogłoszeń informację w jakich, czy jakim dniu i godzinie przyjmuje rodziców i inne osoby w sprawach dotyczących uczniów, przedszkolaków i działalności szkoły

II. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym szkoły realizującym zadania statutowe dotyczące kształcenia, wychowania opieki nad uczniami oraz w sprawach organizacyjnych.

a)W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele i inni pracownicy dydaktyczni Szkoły

b)W posiedzeniach Rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady lub na wniosek Rady Pedagogicznej

c)Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły lub nauczyciel przez niego wyznaczony.

d)Rada pedagogiczna działa zgodnie z uchwalonym przez nią regulaminem

Do kompetencji Rady należą a w szczególności

1. podejmowanie uchwał opiniujących plan pracy szkoły na dany rok szkolny

2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów

3. podejmowanie uchwał w sprawie zwolnienia ucznia z nauki przedmiotów dodatkowych

4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych

5. podejmowanie uchwał w sprawie działań dyscyplinarnych wobec uczniów w tym uchwał o skreśleniu ucznia z listy uczniów

6. przedstawienie własnych ocen i opinii we wszystkich sprawach zawiązanych z realizacją celów statutowych szkoły

7. opiniowanie projektów zmian statutu i regulaminu szkoły

8. uchwały w sprawie form wyróżniania dla uczniów

e)Opnie i uchwały Rady pedagogicznej podejmuje się zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady

f)Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane, a protokoły są podpisane przez wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu. Zastrzeżenia do zapisów w protokole należy składać na piśmie do siedmiu dni od daty posiedzenia.

g)Członkowie Rady pedagogicznej i osoby uczestniczące w posiedzeniu są zobowiązani do zachowania w tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniu RP, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców bądź opiekunów prawnych, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

h)Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały RP niezgodnych z przepisami prawa lub Statutem Szkoły zawiadamiając o tym organ prowadzący oraz Kuratorium Oświaty

III. Rade Rodziców w Szkole tworzy po jednym z przedstawicieli wszystkich klas oraz grup przedszkolnych. Ich działalność reguluje regulamin Rady Rodziców i ma ona charakter wspomagający, opiniotwórczy, doradczy.

§12

ORGANIZACJA SZKOŁY:

1.Struktura organizacyjna Szkoły obejmuje oddziały od klasy 1 do 3 oraz oddziały przedszkolne.

a)W szkole istnieje oddział zwany "rocznego przygotowania dziecka do obowiązku szkolnego", realizujący program wychowania przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich sześcioletnich;

b)Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenia zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut;

2. Szkoła może prowadzić działalność w oparciu o niepełną strukturę klas.

3. Liczebność oddziałów nie powinna przekraczać 25 uczniów, z zastosowaniem zapisów zawartych w przepisach o kształceniu.

4. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z wychowania fizycznego, języków obcych

i informatycznych oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń.

5.Organizacja zajęć dodatkowych:

a)organ prowadzący szkolę może zwiększyć liczbę obowiązujących godzin zajęć edukacyjnych najwyżej o trzy godziny tygodniowo dla każdego oddziału w danym roku szkolnym;

b)godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone na:

-zwiększenie liczby obowiązujących godzin zajęć edukacyjnych,

-realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych,

-zorganizowanie zajęć edukacyjnych dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań,

c)zajęcia dodatkowe są organizowane w formie:

-zajęć sportowych,

-kół zainteresowań,

- zajęć czytelniczo-biblioteczne,

- i innych.

d)opiekun prowadzący zajęcia przedstawia dyrektorowi plan pracy.

§13

Szkoła realizuje program nauczania wszystkich podmiotów obowiązujących w Szkole w zakresie nie mniejszym niż określa to Podstawa Programowa kształcenia ogólnego dla Szkoły podstawowej kl. I – III oraz edukacji przedszkolnej

§14

1.Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych

i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły

na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z. uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2.Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III i oddziału przedszkolnego określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania. Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustala nauczyciel klasy.

3.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym opracowuje Dyrektor i przedstawia Zarządowi do zatwierdzenia z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania do 30 kwietnia każdego roku.

§ 15

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

Prawa i obowiązki nauczycieli i innych pracowników szkoły regulują przepisy Kodeksu Pracy oraz przepisy Statutu Szkoły.

§16

1.Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2.Do zakresu zadań nauczycieli w szczególności należy:

a)odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

b)prawidłowe realizowanie przebiegu procesu dydaktycznego;

c)dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny;

d)wspieranie rozwoju psychicznego uczniów, ich zdolności oraz. zainteresowań;

e)bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwie traktowanie wszystkich uczniów;

f)udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów;

g)doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej;

§ 17

1.Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,a w szczególności:

a)tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie:

b)inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

c)podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej;

2.Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 :

a)otacza indywidualną opieka każdego wychowanka;

b)planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami;

-różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespól uczniowski,

c)utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

-poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

-współdziałania z rodzicami tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,

-włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,

d)współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowana pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności. także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, organizacje i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej:

3.Do obowiązków wychowawcy należy:

a)troska o właściwy stosunek uczniów do nauki i o jak najlepsze wyniki nauczania, w szczególności:

-czuwanie nad organizacja i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem pracy zadawanej im do wykonania w domu,

-interesowanie się postępami uczniów w nauce, zwracanie szczególnej uwagi na tych którzy mają trudności w nauce, analizowanie przyczyn niepowodzeń uczniów w pracy szkolnej

i podejmowanie środków zaradczych, pobudzanie średnio i dobrze uczących się do dalszego podnoszenia wyników,

-dbanie o regularne uczęszczanie uczniów do szkoły, badanie przyczyn opuszczania przez nich zajęć szkolnych udzielanie wskazówek i podejmowanie inicjatyw w sprawie organizowania pomocy dla tych, którzy opuszczali zajęcia szkolne i mają trudności w uzupełnianiu materiału nauczania,

-współdziałanie z biblioteka, szkolną (mieszczącą się w budynku szkolnym) nauczycielami i rodzicami w organizowaniu czytelnictwa uczniów,

-pobudzanie uczniów do aktywnego udziału w pracach pozalekcyjnych i interesowanie się ich udziałem w różnych formach tych prac.

b) troska o wychowanie uczniów:

-kształtowanie wzajemnych stosunków między uczniami na zasadach życzliwości i współdziałania,

-rozwijanie społecznej aktywności uczniów na terenie klasy, szkoły szerszego środowiska, m.in. przez przyzwyczajanie uczniów do wspólnego gospodarowania na terenie klasy, wyrabianie w nich poczucia współodpowiedzialności za ład, czystość i estetykę klasy oraz ogólnych pomieszczeń i terenu szkoły,

-budzenie zainteresowania uczniów życiem i potrzebami środowiska, inspirowanie ich udziału w pracach na rzecz środowiska,

-wywieranie wpływu na kształtowanie warunków życia uczniów w szkole i poza szkolą.

-ułatwianie uczniom właściwego wykorzystywania i organizowania wolnego czasu,

-wywieranie wpływu na zachowanie się uczniów w szkole i poza nią,

-badanie przyczyn niewłaściwego zachowania się uczniów, podejmowanie środków zaradczych wspólnie z rodzicami i nauczycielami,

c)opieka nad zdrowiem uczniów, w szczególności:

-wdrażanie uczniów do dbania o higienę osobistą i o stan higieniczny otoczenia oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu szkolnym i poza szkoła. -interesowanie się stanem zdrowia uczniów i porozumienie się z rodzicami w sprawie ich zdrowia;

d)organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów, w szczególności:

-udzielanie pomocy, rad uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych,

-organizowanie niezbędnej opieki i pomocy materialnej dla uczniów wspólnie z dyrektorem szkoły jak również przy pomocy powołanych do tego instytucji i organizacji,

-otaczanie opieką uczniów, którzy dojeżdżają lub dochodzą do szkoły z dużej odległości,

e)współdziałanie z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów w sprawach opieki wychowawczej nad uczniami, w szczególności:

-utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) w sprawach postępów w nauce i zachowania się uczniów w formie indywidualnych rozmów z rodzicami.

-omawianie problemów wychowawczych na zebraniach z rodzicami

4. Wychowawca, w szczególności początkujący ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej , metodycznej starszych i doświadczonych nauczycieli jak również powinien uczestniczyć w zorganizowanych kursach doskonalących organizowanych przez szkołę. i ponadto w ramach posiadanych środków finansowych może dokształcać się na kursach organizowanych przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli lub studiach podyplomowych organizowanych przez wyższe uczelnie.

§18

ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH SZKOŁY:

Szczegółowe zadania pracowników niepedagogicznych szkoły określają zakresy czynności tych pracowników, ustalone przez Dyrektora.

§19

UCZNIOWIE SZKOŁY:

1. Do klasy I-wej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą sześć lat. i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły.

2. Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci które w danym roku kalendarzowym kończą trzy lata.

3.Dziecko może być zapisane do oddziału przedszkolnego i do klasy I z rocznym wyprzedzeniem.

4.Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie:

a)świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej

o uprawnieniach szkoły publicznej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkole, z której uczeń odszedł;

b)pozytywnych wyników egzaminów kwalifikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

w przypadku przyjmowania ucznia, który wypełnia obowiązek szkolny poza szkołą;

c)świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez, szkołę za granicą i ostatniego świadectwa wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia;

§20

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA:

1.Uczeń ma prawo do:

a)właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej;

b)opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniającej bezpieczeństwo ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowanie jego godności;

c)życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

d)swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególność i dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

e)rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

f)sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

g)pomocy' w przypadku trudności w nauce;

h)korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zdrowotnego;

i)korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych;

2.Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:

a)systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;

b)przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

c)odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój;

d)dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;

§21

1.Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów:

a)nagrody:

-wyróżnienie (pochwała) wobec klasy udzielona przez nauczyciela, wychowawcę klasy, dyrektora szkoły,

-wyróżnienie (pochwała) przez dyrektora szkoły wobec przedstawicieli uczniów poszczególnych klas, wobec uczniów całej szkoły (np. na apelu szkolnym).

-nagroda od Rady Pedagogicznej w formie książki, dyplomu, listu pochwalnego itp.

-nagroda w formie upominku Rady Rodziców przyznawana na wniosek Rady Pedagogicznej,

-nagrody mogą być przyznawane również wyróżniającemu się zespołowi uczniów (klasie),

b)kary należy stosować wówczas, gdy inne środki wychowawcze nie odnoszą skutku, a ponadto istnieje podstawa do przewidywania, zastosowanie kary przyczyni się do osiągnięcia określonego celu wychowawczego:

-upomnienie w indywidualnej rozmowie z uczniem przez wychowawcę klasy,

-upomnienie wobec klasy, udzielone przez wychowawcę klasy,

-nagana wobec klasy, udzielona przez wychowawcę,

-nagana wobec klasy, udzielona przez wychowawcę z o strzeżeniem przedstawienia dyrektorowi szkoły wniosku o ukaranie,

-nagana udzielona na wniosek wychowawcy przez dyrektora szkoły w obecności Rady Pedagogicznej,

-nie wolno stosować kar naruszających godność osobistą ucznia,

c)odwołanie się w formie pisemnej od kary nałożonej przez wychowawcę wnosi się w terminie dwóch dni za pośrednictwem tej osoby do dyrektora szkoły;

d)dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:

a) oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie;

b) odwołać karę;

c) zawiesie warunkowo wykonanie kary;

d)od decyzji podjętej przez dyrektora odwołanie nie przysługuje;

e)spory między rodzicami i nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły;

f)szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów ) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowanej wobec niego kary;

§22

BIBLIOTEKA SZKOLNA.

1.Na terenie szkoły działa Biblioteka Szkolna, która jest pracownią służącą realizacji potrzeb zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno -wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia, również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

2.Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

-gromadzenie i opracowanie zbiorów,

-korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę,

-korzystanie ze środków audiowizualnych w czytelni, prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni,

3.Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:

a)kształcąco - wychowawczą poprzez:

-rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,

-przygotowanie do różnych typów informacji,

-kształcenie kultury czytelniczej,

-wdrażania do poszanowania książki,

-udzielenie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,

b)opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

-współdziałanie z nauczycielami,

-wspieranie prac mających na celu wyrównywanie różnic intelektualnych, otaczanie opieką uczniów w szczególności uzdolnionych,

-pomoc uczniom mającym trudności w nauce,

c)kulturalno- rekreacyjną poprzez:

-uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego,

4.Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie. Uprawnieni do korzystania ze zbiorów maja wolny dostęp do pólek.

§23

FINANSOWANIE SZKOŁY.

1. Działalność szkoły finansowana jest z środków finansowych przeznaczonych na finansowanie szkoły – dotacje oświatowe

2. Środków finansowych pozyskanych z wpłat rodziców

3. Innych źródeł finansowania np. darowizny, projekty itp.

4. Środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie szkoły w roku szkolnym dysponuje Zarząd Stowarzyszenie.

5. Zarząd Stowarzyszenia przekazuje Dyrektorowi Szkoły do dyspozycji Środki finansowe przeznaczone na działalność Szkoły w zakresie określonym uchwałą Zarządu.

§24

PRZEPISY KOŃCOWE

1.Od decyzji Organów Szkoły służy odwołanie do Zarządu Stowarzyszenia z wyczerpaniem spraw zastrzeżonych przez prawo i niniejszy Statut.

2.Decyzja Zarządu Stowarzyszenia jest ostateczna.

3.Statut Szkoły może być zmieniony uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

4.Regulaminy organów Szkoły muszą być uchwalony w ciągu jednego miesiąca od ich powołania i muszą pozostać w zgodzie z Statutem Szkoły oraz innymi obowiązującymi przepisami.

5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Statut wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2009.

STATUT DO POBRANIA PDF